Skip links

Jaarverslag 2019

VOORWOORD

Het jaar 2019 was voor de Stichting een jaar waarin weinig concrete activiteiten hebben plaats gevonden, een jaar waarin is nagedacht over nieuw te ontwikkelen projecten voor de toekomst. In 2019 is de pilot Mama-Oma van start gegaan.

Doordat er in 2017 veel op stapel stond is besloten om naast de Stichting TalenTonen ook een BV TalenTonen op te richten. Eind 2017 is dit in goed overleg met het bestuur in gang gezet. Sinds juni 2018 heeft de overgang naar de B.V. plaatsgevonden; de B.V. vormt de bedrijfsmatige poot.

Stichting TalenTonen is inhoudelijk en projectmatig gericht. Een stichting die zich ten doel stelt om op te komen voor de rechten van nieuwkomers en het bevorderen van de volwaardige participatie van migranten en vluchtelingen in de Nederlandse samenleving, waaronder onder meer wordt verstaan meedoen, meedenken en meebeslissen.

Ten behoeve van de Stichting is met ingang van oktober 2019 een nieuw bestuur aangetreden.

Stichting TalenTonen wil nieuwe projecten initiëren die de verbinding maken tussen Nederland en zijn nieuwkomers. In 2020 zal de Stichting actief zijn.

Wij danken iedereen voor zijn of haar bijdrage.

Namens de organisatie,

Simin Sangian, directeur

PILOT MAMA OMA PROJECT

Met het Mama Oma project wil Stichting TalenTonen de verbinding maken tussen mama’s en oma’s. De mama’s zijn nieuwkomers, veelal statushouders. De oma’s zijn Nederlandse oma’s.

Mama Oma project is een aanvullende zorg voor de nieuwkomers en een mogelijkheid voor Nederlandse ouderen om sociaal betrokken en verbonden te blijven. Een gelegenheid voor mama’s om op een natuurlijke manier te integreren in de samenleving door de kennis- en ervaringsuitwisseling met de oma’s. Tevens om zo eenzaamheid onder ouderen weg te werken en te voorkomen, en de zelfredzaamheid te vergroten voor nieuwkomers en hun gezinnen.

In maart 2019 heeft Stichting TalenTonen een donatie van 3000 euro ontvangen van de actie via de ING Bank, Help Nederland Vooruit. Dit bedrag is besteed aan de pilot en was o.a. bedoeld om bijeenkomsten te organiseren voor alle betrokken partijen en onkosten te betalen voor gemaakte kosten van alle partijen.

Stichting TalenTonen heeft gedurende drie maanden de pilot Mama Oma opgezet in Hilversum. TalenTonen bracht vijf gezinnen in contact met Nederlandse oma’s. De oma’s hebben de moeders een beetje wegwijs gemaakt in Nederland. Zij ondernamen graag activiteiten met de kinderen en konden de moeders ook begeleiden op het gebied van opvoeding, school of andere vragen. Voor de oma’s is het fijn om daarbij actief betrokken te kunnen zijn.

Stichting TalenTonen initieerde het proces om de oma’s en mama’s te zoeken en voor een eerste keer bij elkaar te brengen. Dicht bij de doelgroep staande vrijwilligers begeleidden het kennismakingstraject en stimuleerden de koppeling. Deze koppeling kwam spontaan tot stand op basis van de informele kennismaking op een neutrale locatie.

Deze succesvolle afgeronde pilot vormt de basis om het Mama Oma project uit te breiden.

De investeringen voor de initiatie, het zoekproces en de begeleiding die hieraan ten grondslag hebben gelegen door de projectleider, zijn gedragen door Stichting TalenTonen.

We zijn ervan overtuigd dat er nog veel mogelijkheden zijn om mama’s met oma’s te koppelen, opdat er een duurzame verbinding tussen hen kan ontstaan.

Stichting TalenTonen heeft voor 2020 het streven het project verder te laten groeien in meerdere gemeenten.

DE ORGANISATIE

In het jaar 2019 is ten behoeve van de Stichting een nieuw bestuur aangetreden. Daarnaast was enkele maanden 1 projectleider betrokken voor de pilot Mama Oma.

Ten behoeve van genoemde pilot zijn enkele vrijwilligers betrokken geweest: enkele oma’s en enkele vrijwilligers die de koppeling tussen oma’s en mama’s realiseerden.

VOORUITBLIK 2020

Stichting TalenTonen is nog lang niet klaar. Er is nog ruimte voor groei en ontwikkeling. Wij zijn erg gemotiveerd om die weg af te leggen en constant te werken aan het versterken van onze aanvullende projecten, maatschappelijke projecten die:

· de verbinding zullen maken tussen nieuwkomers en Nederland;

· met kennis van taal en de cultuur van nieuwkomers;

· waarbij we onze expertise zullen inzetten

Samen hebben wij met respect en waardering voor elkaar er een mooi 2019 van hebben kunnen maken.